Rijlespakket Aanvragen

Vul hier het aanvraagformulier in

Gebruik het keuze menu om uw gewenste pakket te kiezen!

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Naam
Algemene Voorwaarden
Algemene Voorwaarde
Autorijschool Fermie

Artikel 1: Algemeen
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, diensten, mededelingen adviezen, aanvaardingen, uitvoeringen en werkzaamheden en verdere overeenkomsten van de rijschool behoudens indien en voor zover de rijschool schriftelijk anders verklaart.
1.2. In alle gevallen, waarin door de rijschool van een bepaling deze algemene voorwaarden word afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
1.3. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. De rijschool is eerst gebonden nadat door haar gedane toezeggingen schriftelijk zijn bevestigd.
1.4. Elke opdracht dan wel inschrijving die door de rijschool aan de cursist is bevestigd, wordt door haar al bindend beschouwd tenzij de bevestiging binnen 5 dagen na ontvangst schriftelijk wordt weersproken.
1.5. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de cursist wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2: Verplichtingen Autorijschool Fermie
2.1. De rijles wordt gegeven door een gediplomeerde en gekwalificeerde instructeur die voldoet aan de eisen die worden gesteld in de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM).
2.2. De volledige tijdsduur van de rijles wordt benut ten bate van het rijonderricht.
Het kan voorkomen dat er tussendoor pauzes worden gehouden, echter gaat dit niet ten koste van de lestijd.
2.3. De cursist legt het rijexamen in principe af in de auto waarin les wordt gegeven. In geval van overmacht kan het echter gebeuren dat de cursist het examen aflegt in een vervangende lesauto.
2.4. De aanvraag voor het rijexamen door de rijschool – onder voldoening van de daarvoor geldend bedragen en onder overlegging van de benodigde bescheiden – is daadwerkelijk ingediend bij de bevoegde instantie, uiterlijk drie weken na de datum waarop in overleg met de cursist is besloten dat het rijexamen kan worden aangevraagd en waarop de cursist de kosten van het examen aan de verkeersschool heeft voldaan.
2.5. De eigen verklaring van de cursist is getoetst op juiste verstrekte gegevens.
2.6. Er is een goede verzekering afgesloten voor het motorrijtuig, inzittende en bedrijfsaansprakelijkheid.
2.7. De cursist wordt gewezen op het feit dat, zodra er sprake is van een ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen, hij/zij aan de rijschool hiervan melding moet maken.
2.8. Indien de lessen niet door kunnen gaan als gevolg van ziekte van de instructeur, een ongeval, weersomstandigheden of verkeersomstandigheden wordt de cursist hiervan tijdig op de hoogte gesteld en wordt er een nieuwe afspraak gemaakt. De cursist kan in zo’n geval geen aanspraak maken op restitutie en/of schadevergoeding.
2.9. De rijinstructeur heeft de bevoegdheid om een rijles geen doorgang plaats te laten vinden indien de cursist onder invloed is van medicijnen, drank, drugs of andere verdovende/bedwelmende of geestverruimende middelen.

Artikel 3: Verplichtingen cursist
3.1. Om lessen te volgen dient u 16 ½ jaar (16 jaar + 6 maanden) zijn. Tevens dient de cursist tijdens de lessen altijd een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben.
3.2. De cursist is verplicht om alle aanwijzingen van de instructeur tijdens de rijlessen op te volgen
3.3. De cursist dient zich te houden aan de afgesproken tijd, datum en plaats voor de rijles en bij niet verschijnen op het afgesproken lesuur zonder tijdige afzegging, de volledige prijs te voldoen.
3.4. Indien de cursist te laat is wacht de instructeur maximaal 15 minuten op de afgesproken plaats.
Arriveert de cursist niet binnen 15 minuten heeft de Rijschool het recht om de les in rekening te
brengen.
3.5. Bij een eventuele verhindering moet de cursist dit tijdig en uiterlijk 24 uur voor de les, aan de rijschool melden. In dat geval worden geen kosten in rekening gebracht, en wordt er een andere afspraak voor de cursist ingepland.
3.6. Een rijles die na 24 uur wordt afgezegd, wordt volledig in rekening gebracht. Een te laat afgezegde les wordt niet in rekening gebracht bij afzegging in verband met een dringende reden waaronder word verstaan een ernstig ongeval, ernstige ziekte, overlijden van de cursist of van een direct familielid.
3.7. Voor de aanvraag van het praktijkexamen, een tussentijdse toets of andere deeltoets dient de cursist de rijschool te machtigen via www.mijn.cbr.nl om de reservering van het examen te bevestigen.
3.8. Voordat met de rijopleiding wordt aangevangen dient de cursist alle relevante informatie te verstrekken over zijn medische en of psychische situatie en medicijn- alcohol- en of drugsgebruik die invloed kunnen hebben op de lessen en de rijvaardigheid of rijbevoegdheid.
3.9. Indien de cursist iets verzwijgt uit hetgeen in 3.8 vermeld staat heeft de Rijschool het recht de overeenkomst per direct te doen beëindigen zonder enige restitutie van lesgelden.
3.10. Bij schade ontstaan als gevolg van de in 3.8 genoemde situaties heeft de Rijschool het recht dit te verhalen op de cursist.
3.11. De cursist dient er zorg voor te dragen dat die bij de praktijk- en theorie-examens van de bevoegde instantie over de benodigde bescheiden beschikt. De rijschool is niet aansprakelijk voor de gevolgen indien de cursist geen examen kan doen als gevolg van het ontbreken van de benodigde bescheiden.
3.12. Indien er door de Nederlandse autoriteiten een ontzegging is opgelegd aan de cursist tot het besturen van motorvoertuigen, dan is de cursist verplicht hiervan melding te maken aan de rijschool. Indien de cursist nalaat dit te vermelden is de rijschool niet verantwoordelijk voor de gevolgen.

Artikel 4: Voorwaarden wijze van betaling.
4.1. De cursist is verplicht het overeengekomen bedrag voor de rijopleiding voor de afgesproken datum te voldoen.
4.2. Betaling van het overeengekomen bedrag geschiedt contant of per overmaking op de bankrekening van de rijschool.
4.3. Bij afname van een lespakket bestaat de mogelijkheid om het bedrag in meerdere termijnen te voldoen.
4.4. Bij niet tijdige betaling door de cursist heeft de rijschool de bevoegdheid om de volgende procedure te hanteren:
a. De cursist krijgt een mondelinge waarschuwing dat het verschuldigde bedrag moet op tijd moet voldoen.
b. Na verloop van 8 dagen gerekend vanaf de dag van de waarschuwing, ontvangt de cursist een factuur van de achterstand.
c. De rijschool heeft het recht om het bedrag van de achterstand met een bedrag van €25,- euro administratiekosten te verhogen.
d. Bij het uitblijven van de betaling heeft de rijschool het recht om een incassobureau in te schakelen. De kosten hiervoor komen voor rekening van de cursist.
4.5. Bij niet tijdige betaling door de cursist heeft de rijschool het recht om de aangegane overeenkomst en alle verdere overeenkomsten en afspraken tussen partijen gesloten, doch niet of slechts ten dele uitgevoerd, op te schorten of te ontbinden, althans als ontbonden te beschouwen zonder gerechtelijke tussenkomst en onverminderd het recht tot het vorderen van vergoeding van schade, gederfde winst en interest.
4.6. De cursist kan dan aan die overeenkomst geen enkel recht meer ontlenen, tevens zijn eventuele betalingsregelingen vervallen en betaling van reeds uitgevoerde opdrachten terstond en integraal verschuldigd. Tevens komen eventuele overeengekomen kortingen te vervallen.

Artikel 5: Praktijkexamen
5.1. Autorijschool Fermie zal binnen drie weken nadat de overeenstemming is bereikt en aan alle voorwaarden is voldaan, het examen aanvragen of medewerking daaraan verlenen.
5.2. Indien de cursist niet of te laat op het examen verschijnt vanwege oorzaken die aan de cursist toegerekend kunnen worden, draagt de cursist zelf alle daaruit voortvloeiende kosten.
5.3. Mocht het rijexamen niet door kunnen gaan wegens slechte weersomstandigheden, dan hoeft de cursist voor het nieuwe examen niet te betalen. De rijschool heeft wel het recht om aan de cursist de kosten van 1 rijles te berekenen.
5.4. Indien de Rijschool van mening is dat de cursist (na afname van het aantal lessen behorende bij het gekozen pakket) nog onvoldoende klaar is voor het praktijkexamen rijbewijs B kan de Rijschool besluiten geen praktijkexamen aan te vragen.
5.5. Voorgaand aan het rijexamen is de cursist verplicht om deel te nemen aan de tussentijdse toets. Hier zijn kosten aan verbonden.
5.6. Voorafgaand aan het rijexamen of een tussentijdse toets is de cursist verplicht om een les te volgen.

Artikel 6: Beëindigen van rijles en pakket overeenkomsten.
6.1. Indien de overeenkomst niet voor een vast bepaald aantal lesuren is aangegaan, hebben zowel de rijschool als de cursist het recht om de overeenkomst tussentijds te beëindigen. Indien er sprake is van een reeds vooruitbetaald bedrag heeft de cursist in dit geval recht op restitutie van de niet gereden lesuren, onder aftrek van eventuele administratiekosten.
6.2. Is de overeenkomst aangegaan voor een vast aantal lesuren dan wel een vaste periode, dan kan de cursist deze alleen beëindigen om zulke en aantoonbare dringende redenen, dat van hem redelijkerwijs niet verwacht kan worden deze overeenkomst voort te zetten, onder gebondenheid de prijs van een lesuur verhoogd met de administratiekosten te vergoeden. Als het bedrag in een keer vooruitbetaald is zal de rijschool het verschuldigde restbedrag terug betalen verminderd met het door de rijschool reeds betaalde examengeld plus de reeds genoten rijlessen en administratiekosten onder aftrek van eventuele kortingen.
6.3. De rijschool kan de overeenkomst slechts beëindigen om dusdanig dringende redenen, dat van de rijschool onmogelijk verwacht kan worden deze te continueren onder de terugbetaling aan de cursist van de (les)gelden waarvoor de rijschool nog niet heeft gepresteerd.
6.4. De rijschool behoudt zich het recht om de overeenkomst te ontbinden indien
a. de rijschool sterk het vermoeden heeft dat de cursist opzettelijk geen of onjuiste informatie verstrekt aan de rijschool.
b. de rijschool sterk het vermoeden heeft dat de cursist opzettelijk niet meewerkt aan de vooruitgang van de lessen.
6.5. De overeenkomst wordt onmiddellijk ontbonden door het eventueel overlijden van de cursist.
6.6. Bij beëindiging van de overeenkomst heeft de cursist in alle gevallen recht op restitutie van aan de rijschool betaalde examengelden ter hoogte van het door de bevoegde instantie vastgestelde tarief, voor zover de rijschool deze gelden nog niet heeft afgedragen aan die bevoegde instantie.
Slechts bij de op naar gereserveerde examens vervalt het recht op restitutie.

Artikel 7: Aanvullende afspraken.
7.1. Indien de cursist een lespakket heeft gekocht en aan het einde van het pakket nog niet toe is aan een praktijkexamen, kan de cursist nog geen gebruik maken van het examen. De cursist dient dan extra lessen te volgen tot de cursist klaar is voor het examen. De instructeur oordeelt hierover.
7.1. Bij afname van een pakket worden het overgebleven aantal lessen in geld omgerekend terugbetaald indien men geen gebruik heeft gemaakt van deze rijlessen.
7.2. Examengarantie houdt in dat het tweede praktijkexamen betaald wordt door Autorijschool Fermie.

Artikel 8: Vrijwaring.
8.1. De rijschool vrijwaart de cursist voor aanspraken van derden als gevolg van botsingen of aanrijdingen tijdens de rijles, alsmede tijdens het praktijkexamen, tenzij de cursist zich zodanig misdraagt dat ondanks ingrijpen van de instructeur er toch een botsing of aanrijding plaatsvindt alsmede een verkeersovertreding.
Tenzij de cursist tijdens de rijles onder invloed is van verdovende middelen, alcohol, of geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden en dat na een overtreding of aanrijding blijkt dat:
a. de cursist een ontzegging van de rijbevoegdheid is opgelegd en dat heeft verzwegen.
b. de cursist onjuiste gegevens heeft verstrekt of verzwegen over zijn of haar medische beperkingen.

Artikel 9: Toepasselijk recht.
9.1. Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
9.2. Alle geschillen die ter zake van de onderhavige overeenkomst en de uitvoering daarvan tussen partijen ontstaan, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van de rijschool.

Ondergetekende verklaart hierbij de overeenkomst met de algemene voorwaarden gelezen te hebben en hiermee akkoord te gaan:
Naam: _________________________________________________________________
Adres: _________________________________________________________________
Woonplaats: ____________________________________________________________
Datum: _____________________________________________________
Burgerservicenummer:____________________________________________________
Handtekening: ____________________________________________________
Bent u jonger dan 18 jaar dan moet deze overeenkomst worden ondertekend door een (pleeg) ouder, een voogd of tekenbevoegde verzorger. Voorts dient een kopie van het identiteitsbewijs van de (pleeg) ouder, voogd of tekenbevoegde verzorger te worden verstrekt aan de rijschool
Handtekening (pleeg) ouder, voogd of tekenbevoegde verzorger:
_________________________________